Tuesday, October 26, 2010

सुम्निमा

"सुम्निमा"
लेखक : विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला

भाग - १

Click Here to Download
भाग - २

Click Here to Download
भाग - ३

Click Here to Download
भाग - ४

Click Here to Download
भाग - ५

Click Here to Download
भाग - ६

Click Here to Download
भाग - ७

Click Here to Download
भाग - ८

Click Here to Download

Friday, October 1, 2010

किमियागर (The Alchemist)

किमियागर (The Alchemist)
मूल लेखक : पाउलो कोहेल्हो
अनुवादक रितेश थापा
भाग -१

Click Here to Download
भाग - २

Click Here to Download
भाग -३

Click Here to Download
भाग - ४

Click Here to Download
भाग - ५

Click Here to Download
भाग - ६

Click Here to Download